Ποιος είναι ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων


Στο άρθρο 53, παράγραφος  2 του Νόμου 1566/1985 που αναφέρεται στη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται ότι:
 «οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν». 
Επίσης λαμβάνει μέριμνα και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύλλογος και  προβλέπει στο άρθρο 53. παράγραφος 14  ότι:
 «ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο για τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός...».
 Όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες που έχουν παιδιά στο σχολείο αποτελούν τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία εκλέγει κάθε δύο χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του.
Το Δ.Σ. εκπροσωπεί τους γονείς και φροντίζει για τη δραστηριοποίηση τους και την ενημέρωση τους καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.